ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้อเครื่องรับส่ง-วิทยุ ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง