ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่ ตามโครงการจัดงานวัเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง