ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงพร้อมเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง