ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง