ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องปรับอกาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง