ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกเอนกประสงค์ ทะเบียน บธ 4553 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง