ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ทิ้งขยะมูลฝอย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง