ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาเปลี่ยนสารกรองและไส้กรองน้ำดื่มพร้อมอะไหล่ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง