ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง