ชื่อเรื่อง : จ้างขุดลอกคลองสะพานขาว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหมอ ขนาดก้นคลองกว้าง 7 เมตร ระยะทาง 378 เมตร ขุดเพิ่มลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร มีปริมาตรดินขุด 4,819 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง