ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาขุดลอกคลองบ่อดินขาว หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านหมอ ขนาดก้นคลอง กว้าง 7 เมตร ระยะทาง 330 เมตร ขุดเพิ่มลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร มีปริมาตรดินขุด 4,462 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง