องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
account_box กองช่าง
นายพิชิต ศิริพิพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
นายช่างโยธา
- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้า
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวิรัช ดีนิคม
คนงานทั่วไป
นายอานนท์ ใยเสงี่ยม
คนงานทั่วไป
นายไพฑูรย์ บุญอยู่
คนงานทั่วไป
นายสมบูรณ์ ศรีเนตร
คนงานทั่วไป
นางสาวเทวา บุญเทียม
คนสวน


× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน