องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
account_box กองช่าง
นายปราณยุต ละครวงษ์
รองปลัด อบต.เมืองขีดขิน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 090-2598216
- ว่าง -
นายช่างโยธา
- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้า
นายสมพร พงษ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน
โทร : 082-9632274
นายเอก สมนึกแท่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 091-5561744
นายวิรัช ดีนิคม
คนงานทั่วไป
นายอานนท์ ใยเสงี่ยม
คนงานทั่วไป
นายไพฑูรย์ บุญอยู่
คนงานทั่วไป
นายสมบูรณ์ ศรีเนตร
คนงานทั่วไป
นางสาวเทวา บุญเทียม
คนสวน