องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
account_box สมาชิกสภา
นายสุวิจักขณ์ สรกิตย์โกศล
ประธานสภา อบต.เมืองขีดขิน
โทร : 061-4615989
นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์
รองประธานสภา อบต.เมืองขีดขิน
โทร : 095-3316923
นางมะลิ คล้ายสุขพงษ์
เลขานุการสภา อบต.เมืองขีดขิน
โทร : 087-6652561
นางนิยม คล้ายกลิ่น
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 1
โทร : 089-539658
นายสมชัย แสนสาย
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 2
โทร : 085-1828534
นายสิทธิพร โต๊ะเงิน
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 4
โทร : 091-9075285
นายกรวิชญ์ ฟักเนียม
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 5
โทร : 099-2426614
นายสุวิจักขณ์ สรกิตย์โกศล
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 6
โทร : 061-4615989
นายศกล วงษ์มอญ
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 7
โทร : 085-8582537
นายก่อเกียรติ ดวงคำ
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 8
โทร : 098-2264262
นางมะลิ คล้ายสุขพงษ์
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 9
โทร : 087-6652561
นายธนดน เทียนเงิน
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 10
โทร : 061-6431842
นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 11
โทร : 095-3316923