องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
- ว่าง -
ปลัด อบต.เมืองขีดขิน
- ว่าง -
รองปลัด อบต.เมืองขีดขิน
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวัฒนกุล เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายพิชิต สิริพิพัฒน์
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน


× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน