messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำนาญข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
พระราชบัญญัติภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน