messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน ครั้งที่ 1 /2567
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
find_in_page ประกาศ “MOI Waste Bank Week – มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” grade
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
find_in_page ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขินประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่9 และหมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview12
เปิดเผยราคากลางจ้างเครื่องเสียงและเวที โครงการจัดงานสืบ
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview3
เปิดเผยราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะ(เพิ่มเติม)ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ 2
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม


× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน