องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เมืองขีดขิน
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นางสาวสุมาลี เทพวิมลเพชรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
โทร : 081-9916781
นายกฤษฎา เลี้ยงเทวา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
โทร : 095-4493596
นางจงดี ทัศนา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
โทร : 062-1320456
นายวีระ กณาพันธุ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน
โทร : 063-1693913
account_box สมาชิกสภา
นายสุวิจักขณ์ สรกิตย์โกศล
ประธานสภา อบต.เมืองขีดขิน
โทร : 061-4615989
นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์
รองประธานสภา อบต.เมืองขีดขิน
โทร : 095-3316923
นางมะลิ คล้ายสุขพงษ์
เลขานุการสภา อบต.เมืองขีดขิน
โทร : 087-6652561
นางนิยม คล้ายกลิ่น
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 1
โทร : 089-539658
นายสมชัย แสนสาย
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 2
โทร : 085-1828534
นายสิทธิพร โต๊ะเงิน
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 4
โทร : 091-9075285
นายกรวิชญ์ ฟักเนียม
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 5
โทร : 099-2426614
นายสุวิจักขณ์ สรกิตย์โกศล
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 6
โทร : 061-4615989
นายศกล วงษ์มอญ
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 7
โทร : 085-8582537
นายก่อเกียรติ ดวงคำ
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 8
โทร : 098-2264262
นางมะลิ คล้ายสุขพงษ์
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 9
โทร : 087-6652561
นายธนดน เทียนเงิน
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 10
โทร : 061-6431842
นายราเชนทร์ เดชะฤกษ์
สมาชิกสภา อบต.เมืองขีดขิน หมู่ที่ 11
โทร : 095-3316923
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
- ว่าง -
ปลัด อบต.เมืองขีดขิน
- ว่าง -
รองปลัด อบต.เมืองขีดขิน
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวัฒนกุล เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 085-3393694
นายสมพร พงษ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 082-9632274
นายสมพร พงษ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
โทร : 082-9632274
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box สำนักปลัด
- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นะโยบายและแผน
- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
นิติกร
นายสมพร พงษ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
โทร : 082-2825431
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวสวิตตา สินลอย
เจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติศักดิ์ ดีขำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายรชต บุญมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ อุ่นกมล
พนักงานขับรถยนต์
นายสมทรง มั่นคง
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งอรุณ ลำพูน
นักการภารโรง
นายบุญลือ ศรนาราย
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นายวัฒนกุล เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกฤฑิษา กิตฑิโยธิน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : - -
- ว่าง -
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางนันท์นภัส เจตสุวรัตนมณี
เจ้าพนักงานธุรการ
- ว่าง -
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวยุภาวดี ปัญศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายนันทชัย กันชะนะ
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ
account_box กองช่าง
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
นายช่างโยธา
- ว่าง -
นายช่างไฟฟ้า
นายสมพร พงษ์สุวรรณ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-9632274
นายเอก สมนึกแท่น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : 091-5561744
นายวิรัช ดีนิคม
คนงานทั่วไป
นายอานนท์ ใยเสงี่ยม
คนงานทั่วไป
นายไพฑูรย์ บุญอยู่
คนงานทั่วไป
นายสมบูรณ์ ศรีเนตร
คนงานทั่วไป
นางสาวเทวา บุญเทียม
คนสวน


× องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองขีดขิน